1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

A CMDh gyakorlati útmutatója a nemzeti/MRP/DCP eljárás során engedélyezett készítmények forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára a nitrózamin szennyezésre vonatkozó Art. 5(3) referral eljárással összefüggésben

Az Art. 5(3) referral eljárást követő ajánlás értelmében a forgalomba hozatali engedély jogosultjait felkérik, hogy értékeljék a kémiai szintézissel előállított hatóanyagokat tartalmazó humán gyógyszerekben a nitrózaminszennyeződés jelenlétének kockázatát. Ezt az értékelést három egymást követő lépésben kell elvégezni:

1. lépés: Kockázatértékelés

2. lépés: Megerősítő vizsgálat

3. lépés: A forgalomba hozatali engedély módosítása

Ez a gyakorlati útmutató azért készült, hogy bemutassa a kért kockázatértékelés végrehajtásához szükséges lépéseket. Mindhárom lépéssel kapcsolatosan megtalálhatóak a már megfogalmazott kérdések és válaszok is. További részletek a megerősítő vizsgálatok elvégzéséről és a szükséges forgalomba hozatali engedély módosításról később kerülnek közlésre ebben, a folyamatosan frissülő dokumentumban. Továbbá szükség esetén a forgalomba hozatali engedély jogosultjai, vagy a hatóanyaggyártók által feltett kérdések is bekerülnek majd ebbe a dokumentumba.

 

1. lépés – kockázatértékelés

A forgalomba hozatali engedély jogosultjainak el kell végezni a kémiai szintézissel előállított hatóanyagot tartalmazó gyógyszereik kockázatértékelését. A gyógyszerek kockázatértékelésének sorrendjét a korábban közzétett Q/A szerint (Advice from CMDh) kell meghatározni, majd az eredményeket az erre a célra létrehozott templát használatával kell beküldeni gyógyszerenként, rögtön, ahogy azok elkészültek. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai kötelesek az összes termékükre vonatkozó kockázatértékelés következtetéseit 2020.03.26-ig benyújtani az alábbiak szerint.

1.1)      Hogyan kell benyújtani a kapott eredményeket a nemzeti hatóságnak?

Két templát készült az eredmények beadásához, egy a „nem azonosítható kockázat” és egy a „azonosított kockázat” esetére. Az egyes gyógyszerekre vonatkozó templátokat el kell küldeni valamennyi nemzeti hatóságnak, ahol az adott készítmény engedéllyel rendelkezik, amint az egyedi kockázatértékelés befejeződik:

- E-mailen becsatolt mellékletként (a szükséges email címek megtalálhatóak az eredeti angol nyelvű szöveg mellékletében - Advice from CMDh) Bejelentéseiket a nitrozamin@ogyei.gov.hu e-mail címen várjuk.

- A tárgysornak tartalmaznia kell az „Outcome of risk assessment nitrosamines – step 1” címet, és MRP/DCP esetén az EU eljárás számát.

- A hatóságok által a nemzeti weboldalakon adott útmutatásokat is figyelembe kell venni (lásd az eredeti angol nyelvű szöveg mellékletét Advice from CMDh).

A kockázatértékelési dokumentumokat nem kell benyújtani a hatóságoknak, de kérésre rendelkezésre kell állniuk.

Az Excel táblázatot nem kell minden egyes bejelentéssel elküldeni, hanem a forgalomba hozatali engedély jogosult összes termékére vonatkozóan a kockázatértékelés végén, vagy valamely tagállam kérésére lehet benyújtani. Az OGYÉI minden bejelentés esetében a templát és az általa átdolgozott excel táblázat kitöltését is kéri.

1.2) Benyújthatjuk-e egy templáton több készítményre vonatkozóan a Step 1 kockázatelemzés kimeneteléről szóló nyilatkozatot?

Igen, amennyiben a kockázatelemzés kimenetele megegyezik az összes templáton szereplő készítmény esetében, de figyelembe kell venni az esetleges nemzeti követelményeket, ahogy erre a gyakorlati útmutató korábban is utalt. Ezeket a nemzeti követelményeket nem írja felül az az általános lehetőség, amelyet a CMDh megállapít.

1.3)  El kell végezni a kockázatelemzést azokra a termékekre vonatkozóan is, amelyek nincsenek még forgalomban, vagy elegendő ilyen esetben egy nyilatkozatot benyújtani, hogy piacra helyezés előtt elvégezzük majd?

A kockázatelemzést MINDEN termék esetében el kell végezni, amelyre az „Információ a nitrózaminokról a forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára” című dokumentum vonatkozik, függetlenül attól, hogy forgalomban van-e, vagy sem.

1.4)  Radiogyógyszerekre vonatkozóan is el kell végezni a kockázatelemzést?

Igen, a radiogyógyszerekre is vonatkozik az előírás.

1.5)  A homeopátiás szerekre vonatkozóan el kell-e végezni a kockázatelemzést?

A homeopátiás szerek esetében egyelőre nem szükséges elvégezni a kockázatelemzést, de a későbbiekben, az összegyűjtött tapasztalatok fényében szükségessé válhat.

1.6) Mi a követendő megközelítés az új és a folyamatban levő forgalomba hozatali engedélyezési eljárások esetén?

A nitrózamin szennyezés lehetséges jelenlétét a forgalomba hozatali engedélyezési eljárásokban az alábbiak szerint kell értékelni:

·           A kérelem benyújtásakor:

o    A kérelmezőnek be kell nyújtani egy kockázatelemzést az „Információ a nitrózaminokról a forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára” dokumentumban megfogalmazott 1. lépésre vonatkozó alapelveknek megfelelően

o    Amennyiben ennek alapján felmerül a nitrózamin jelenlétének kockázata, a kérelmezőnek mellékelni kell a kockázatértékelést, melyben tárgyalja a szennyező jelenlétének a készítmény előny-kockázat arányára gyakorolt hatását, illetve részletezi a kockázatcsökkentő stratégiát. Ezen kívül be kell nyújtani a megerősítő vizsgálatok elvégzésére vonatkozó tervet, ahogy ez az „Információ a nitrózaminokról a forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára” dokumentum 2. lépésre vonatkozó részében szerepel.

o    Abban az esetben, ha a kérelmező nem nyújtotta be a kockázatelemzést, illetve szükség esetén a megerősítő vizsgálatokra vonatkozó tervet a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemmel egyidőben, úgy ezt az értékelési eljárás során kell megtennie.

 

·           A kérelem elbírálása során:

o    Amennyiben a kérelmező nem nyújtotta be a kockázatelemzést a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemmel egyidőben, úgy ezt az értékelési eljárás során kell ezt megtennie. Amennyiben a nitrózamin szennyezés jelenlétének kockázata fennáll, úgy a megerősítő vizsgálatokkal alátámasztott, megfelelően dokumentált kockázatelemzést az értékelés során kiküldött kérdésekre adott válasz részeként kell benyújtani.

o    Ha a kérelmező a készítmény előny-kockázat értékelésé nem tudja megfelelő információval és indokolással alátámasztani az eljárásnak ebben a szakaszában, akkor a nitrózaminok lehetséges jelenlétének kockázatértékelését a következő kérdéssorra adott válasz részeként kell benyújtani.

o    Valamennyi fennmaradó kérdést szükséges tisztázni mielőtt megszületik a forgalomba hozatali engedély megadására vonatkozó végső állásfoglalás.

o    Amennyiben a nitrózamin szennyezés lehetséges jelenlétének kérdése a végső állásfoglalás idején még mindig nem tisztázott, akkor ezt a hatóság figyelembe veszi az előny-kockázat értékelés során, illetve ez hatással lehet a forgalomba hozatali engedély megadására.

Megjegyzés: A fenti Kérdés és válasz megfelelő értelmezése érdekében az alábbi meghatározások irányadóak:

Kockázatelemzés: minden olyan tevékenység, mely az 1. lépés részét képezi

Kockázatértékelés: minden olyan tevékenység, ami a 2. lépés részét képezi

1.7) Hogyan kell eljárni az új, illetve folyamatban levő MRP/RUP eljárások esetében?

Nem szükséges kockázatértékelést benyújtani MRP, illetve RUP kezdeményezését megelőzően. Ehelyett a kockázatértelemzés eredményét kell a forgalomba hozatali engedély jogosultjának minden olyan tagállam engedélyező hatóságához benyújtania, ahol a termék eredetileg engedéllyel rendelkezik. Az erre vonatkozó határidő az „Információ a nitrózaminokról a forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára” dokumentumban került meghatározásra.

2. lépés – megerősítő vizsgálat

2.1)    Mikor kell a nitrózamin szennyezést megerősítő analitikai vizsgálatokat elvégezni?

Amint a kockázatértékelés rámutat a nitrózaminok képződésének vagy azzal való szennyeződés potenciális kockázatára, a vizsgálatot el kell végezni. Magas kockázat esetén a megerősítő tesztek elvégzését haladéktalanul meg kell kezdeni. Az eredményekről tagállamokat a lehető leghamarabb tájékoztatni kell. Az összes megerősítő vizsgálatot legkésőbb 2022. 09. 26-ig be kell fejezni (lásd a korábban közzétett Q/A 7. kérdését).

2.2) Kinek kell elküldeni a vizsgálat eredményét, amikor a nitrózamin szennyezést ténylegesen kimutatták?

A megerősítő analitikai vizsgálatoknak tartalmaznia kell a mérési eredményeket, valamint a kivizsgálási jelentést és a javasolt megelőző, javító intézkedéseket (CAPA).

Kérjük, küldje el ezeket a dokumentumokat azonnal a kapott eredmények ismeretében emailen (az alábbiak szerint) az érintett nemzeti hatóságoknak tisztán nemzeti engedéllyel rendelkező termékek esetén, MRP/DCP engedély esetén az RMS-nek (és másolatban a CMS-eknek), vagy az EMA-nak a centrális engedéllyel rendelkező készítmények esetén.

Az OGYÉI a vizsgálati eredmények benyújtását minden esetben Cégkapun keresztül is kéri.

Az email tárgysorában az „Outcome of confirmatory testing nitrosamines – step 2” címet kell megadni. Az MRP/DCP engedélyek esetén az EU eljárás számát is meg kell adni ugyanitt. Kérjük, vegye figyelembe az illetékes nemzeti hatóságok által adott útmutatást is! Az RMS értékeli az eredményeket, majd tájékoztatja a CMS-eket az értékelésének eredményéről, a CMS így megbizonyosodik, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosultja elvégezte a 2. lépést. A hatóságok ezek után döntenek a szükséges intézkedésekről.

Kérjük, vegye figyelembe az illetékes nemzeti hatóságok útmutatásait a minőségi hibás gyógyszerek és visszahívások bejelentésére vonatkozóan is!

3. lépés – a forgalomba hozatali engedély módosítása

3.1) Milyen esetben szükséges módosítást benyújtani?

A gyógyszerminőségi dosszié módosításához szükséges változtatásokat szintén 3 éven belül (2022. szeptember 26.-ig) be kell nyújtani az RMS-hez a szokásos csatornákon (lásd Q/A 8. kérdés). A WS eljárás kezdeményezése kifejezeten ajánlott minden olyan esetben, amikor ugyanaz a módosítás vonatkozik több nemzeti vagy MRP/DCP engedéllyel rendelkező gyógyszerre.

Frissítve: 2020.01.28 14:57