1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztatás az általános tételű eljárási illetékről

Az illetékekről szóló 1990. XCIII. évi törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. §-a szerint a közigazgatási hatósági eljárásért 3000,- Ft illetéket kell fizetni, mely csak a jogszabályban meghatározott alanyi illetékmentességet élvező személyek, illetve tárgyi illetékmentesség alá eső eljárások esetén mellőzhető.

Az Itv. mellékletében felsorolt speciális eljárás-típusoknál az említett 3000,- Ft helyett az ott meghatározott illetéket, külön jogszabályokban nevesített eljárás-típusok esetén pedig nem eljárási illetéket, hanem az érintett jogszabályban meghatározott mértékű, ún. igazgatási szolgáltatási díjat kell a kérelmezőnek a közigazgatási hatóság részére megfizetnie.

Ez utóbbi kategóriába tartozó speciális jogszabálynak minősül az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) is, melynek I. számú melléklete részletesen meghatározza a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága (a továbbiakban: OGYÉI) hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat.

Ugyanakkor a Gytv.-ben néhány, külön jogszabályok alapján a OGYÉI hatáskörébe tartozó eljárásra vonatkozóan a mai napig nem került megállapításra az adott eljárás lefolytatása során a hatóság oldalán felmerülő költségekhez igazodó, tételes igazgatási szolgáltatási díj. Ebben az esetben tehát az Itv. által meghatározott mértékű, 3000,- Ft összegű általános tételű eljárási illetéket kell a kérelmezőnek az OGYI részére megfizetnie. Amíg a Gytv. kielégítően nem rendezi az igazgatási szolgáltatási díjak kérdését, a 3000,- Ft eljárási illeték megfizetésének kérelmezőt terhelő kötelezettsége az alábbi eljárások esetén áll fenn:

  • a OGYÉI, mint géntechnológiai hatóság által a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti, humán-egészségügyi és - gyógyszergyártási célú felhasználás körébe tartozó géntechnológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatban lefolytatott eljárások;
  • az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 12. § (7) bekezdése alapján vizsgálóhelynek I. fázisú klinikai farmakológiai vizsgálóhellyé történő minősítésével kapcsolatos eljárás;
  • GMP/GCP/GDP/hatóanyaggyártó-helyre vonatkozó igazolások kiadása korábban már lefolytatott inspekciót követően;

Azon eljárásokban, melyek során a OGYÉI szakhatóságként működik közre és külön szakhatósági díj nem került megállapításra, az alapeljárás díjával egyidejűleg szintén meg kell fizetni a 3000,- Ft eljárási illetéket. Ilyen eljárásnak minősülnek különösen:

  • a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti, mezőgazdasági és élelmiszeripari célú felhasználás körébe tartozó géntechnológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatban lefolytatott eljárások;
  • az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. címében tárgyalt, emberi felhasználásra kerülő orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével kapcsolatos eljárások.

Az előbbiekben említett eljárásokban a OGYÉI szakhatóságként működik közre.

Az általános tételű eljárási illetéket a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell megfizetni. Amennyiben a kérelmező valamely, fentiekben nevesített eljárás lefolytatására irányuló kérelmének előterjesztésekor - a kérelem lapjára felragasztott illetékkel - elmulasztja igazolni, hogy eleget tett a 3000,- Ft eljárási illeték befizetésére vonatkozó kötelezettségének, vagy az illetéket csak részben fizette meg, akkor a OGYÉI hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező a megadott határidőben nem tesz eleget a felhívásnak, úgy a OGYÉI az eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdésének h) pontja alapján megszűnteti.

Frissítve: 2014.06.11 10:40